Mire se vini

Deklarimi i Shehadetit

0

“Esh’hedu en la ilahe il-lall-llah ve esh’hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu – Besoj dhe deklaroj se ekziston vetëm një Zot – All-llahu dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij “.

Related Posts

Haxhxhi

Agjërimi

Zekati

Me këtë dekleratë njesohet besimi Islam – imani me urdhëresat praktike – Islamin.

Krahas emrave të All-llahut xh.sh. që na obligojnë t’u nënshtrohemi dispozitave të Tij, me anë të Kelimei – shehadetit e shprehim edhe emrin e Muhammedit alejhisselam, me çka zotohemi se do të shkojmë rrugës së Tij dhe se do ta ndjekim sunnetin e tij. Kjo do të thotë se do ti kryejmë e në jetë do t’i zbatojmë të gjitha urdhëresat e Zotit të natyrës praktike, të cilat i zbatoi Muhammedi alejhisselam.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Kalo te paneli